ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услуги на информационното общество, достъпни чрез уеб сайт carexpert.bg

I. Приложно поле

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД вписано с ЕИК 205 200 850 в Търговския регистър, със седалище и адрес на управление гр. София, 1324, район Люлин, бул. “Царица Йоанна“ № 29, представлявано от управителите Симеон Иванов Андонов и Венелин Петров Тодоров, от една страна и Потребителите на информационните ресурси и услугите, достъпни чрез уеб сайт/мобилни приложения с домейн www.carexpert.bg, от друга страна.

2. Домейнът www.carexpert.bg е собственост на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД.

3. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД предоставя достъп до текста на настоящите Общи условия в уеб сайта си по начин, който позволява съхраняване и възпроизвеждане на документа.

4. Приемането на настоящите Общи условия и изразяване на съгласие за обвързване с тях, по указания по-долу начин, има силата на правно споразумение - договор, сключено между „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД и Потребителя на уеб сайта.

5. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и информационните ресурси и услугите, достъпни чрез уеб сайт carexpert.bg.

6. Ако Потребителят не желае да предостави своето съгласие за обвързване с Общите условия или другите специални условия на уеб сайта, не се разрешава да го посещава, да го ползва или да е страна в обусловените от ползването правоотношения.

7. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Те са приложими при всяко посещение и използване на уеб сайта carexpert.bg и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на уеб сайта.

II. Информация за доставчика на услугите

1. Наименование на търговеца: „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1324, район Люлин, бул.“Царица Йоанна“ № 29.

3. Вписване в публични регистри: ЕИК 205 200 850, Търговски регистър при Агенцията по вписванията

4. Адрес за упражняване на дейността: София, 1324, район Люлин, бул. “Царица Йоанна“ № 29

5. Данни за кореспонденция:

Телефон: 0888 525 549

E-mail: info@carexpert.bg

Лица за контакти: Симеон Андонов и Венелин Тодоров – управители на Дружеството

6. Надзорни органи:

Комисията за защита на потребителите /КЗП/, чийто адрес е: гр. София 1000, пл.”Славейков”№4А, ет.3,4 и 6, уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg

III. Характеристики на услугите за Потребители

1. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД предоставя услуги от разстояние чрез използване на уеб сайт след изрично изявление от страна на Потребителя, който е получател на услугата.

2. Услугите за Потребителите:

- информационни услуги – достъп до информационни ресурси и бази данни;

- електронни съобщителни услуги и трафични приложения;

- аудиовизуални медийни услуги, които информират, забавляват или образоват;

- промотиране и маркетинг услуги;

3. Услугите могат да бъдат предоставяни в комбинация като пакетни.

4. Услугите са на разположение на Потребителя за лична нетърговска употреба.

5. Услугите са предназначени само и единствено за Потребители, които са пълнолетни лица и дееспособни за сключване на сделки.

6. Част от услугите на уеб сайта carexpert.bg се предоставят на всички Потребители без да е необходима предварителна регистрация. Такива са информационните ресурси, достъпни към момента на визуализацията им на уеб сайта, преди сключването на договора за продажба.

7. Останалата част от услугите на уеб сайта carexpert.bg се предоставят на Потребителите след създаване и персонализация на потребителски профил посредством регистрация.

8. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД си запазва правото да променя предлаганите услуги по всяко време и без предизвестие, включително, без ограничение, чрез премахване, добавяне или промяна на тяхното съдържание, без да носи отговорност за някое от изброените действия.

9. Услугите в уеб сайта carexpert.bg са безплатни, а в случаите, когато някоя услуга предлагана от сайта се заплаща, това е ясно упоменато в сайта за конкретната услуга.

IV. Разрешено ползване и ограничения

1. Посредством специален интерфейс на уеб сайта carexpert.bg Потребителят получава възможност да се запознае подробно с предлаганите Услуги.

2. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД управлява и контролира  уебсайта  от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват  достъп до уеб сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3. Потребителят може да създава, публикува и промотира съдържание с информационен характер (тип обява), като избере най-подходящата категория и рубрика в уеб сайта carexpert.bg.

4. Информацията в обявата на Потребителя трябва да е достоверна и коректно предоставена, при зачитане достойнството на човешката личност, така и на правата, свободите или икономическите интереси на други лица, както и отговаряща на съответните изисквания на действащото законодателство.

5. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД има правото по собствена преценка да редактира, премахва или премества обяви, без предупреждение, когато те са в противоречие със закона, настоящите Общи условия или друг значим обществен интерес, или е постъпило основателно оплакване срещу тях от други Потребители.

V. Технически стъпки за сключване на договора. Идентификация и регистрация

1. Потребителят може да се регистрира като попълни задължителните реквизити на стандартизирана електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (он лайн) на уеб сайта carexpert.bg и приеме настоящите Общи условия, като изрази съгласие за обвързване с тях.

2. При регистрацията си Потребителят създава потребителски профил, като генерира уникално потребителско име и парола за ползване на услугите, достъпни от уеб сайта carexpert.bg.

3. В интерфейса на сайта са включени технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информацията за идентификация и регистрация, както и за автоматично генериране на нова парола при загубване/забравяне.

4. С натискане на някой от виртуалните бутон "Регистрация" или с друго изявление в смисъл на съгласие, включително чрез активиране на отметка в зададения контекст, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), имащо сила на писмено потвърждение и едновременно с това декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

5. Потребителят се задължава да пази в тайна създадените потребителски имена и пароли и да не допуска неоторизиран достъп до тях на трети лица.

6. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно за всяко неоторизирано използване на потребителското име и паролата му, както и за всяко друго нарушаване на сигурността.

7. Потребителски профил може да бъде без предупреждение блокиран или закрит, ако по преценка на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на Общите условия.

VI. Права, задължения и отговорности

1. Потребителят се съгласява, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД не отговоря за евентуално причинени вреди на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги, освен ако са причинени от страна на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД умишлено или при проявена груба небрежност.

2. С приемането на Общите условия Потребителят изразява своето информирано съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, промоционални кампании, както и всякакви други съобщения, изпратени от „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД до регистрирания от Потребителя електронен адрес, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

3. Потребителят се задължава:

1) да не ползва уеб сайта carexpert.bg по начин, който причинява или може да причини техническа повреда на уеб сайта или да доведе до нарушаване на ефективността, характеристиките или достъпността му.

2) да не ползва уеб сайта carexpert.bg и достъпните чрез него услуги по начин, който е незаконен, измамен, вредоносен или във връзка с незаконна, измамна или вредна цел или дейност.

3) да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от тях, принадлежащи към базите данни, разположени на уеб сайта на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД и по този начин да не създава собствена база данни.

4) да не ползва данни, събрани от carexpert.bg, за търговска дейност или за директен маркетинг, извън обозначените от „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД канали за комуникация, цели и дейности.

4. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

5. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД има право:

1) да поставя на всяка от страниците на уеб сайта www.carexpert.bg електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД или трети лица.

2) да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя информация, стоки и/или услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят, по преценка на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, настоящите Общи условия или засяга правата и законните интереси на трети лица.

VII. Ограничаване на отговорността при предоставяне на услуги

1. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги и не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите.

2. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на услуги при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа или причини, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на уеб сайта carexpert.bg.

3. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД не избира и не променя информацията, принадлежаща на трети лица, направена достъпна при предоставяне на Услугите и няма задължението да извършва наблюдение върху нея.

4. “ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД не носи отговорност за наличието, верността, качеството и съдържанието на информационни ресурси, стоки и/или услуги, промотирани от трети лица в уеб сайта carexpert.bg. Доколкото предлагащите ги лица не са под контрол на “ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД , то същото не носи отговорност за противоправния характер на действията на тези лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването договори, сключени между тях и Потребителя, както и не е страна или посредник по тях и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

5. Хипервръзките от carexpert.bg към сайтове, собственост на трети лица, ако има такива, се предоставят единствено и само за удобство на Потребителя. „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват личните данни на Потребителя. При посещението си в някои от тези сайтове Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

VIII. Интелектуална собственост

1. Освен ако не е упоменато друго, правата върху софтуера, необходим за извършване на услугите, съдържанието и информационните ресурси на уеб сайта, както и останалите обекти на интелектуалната собственост, включително, но не само наименования, лога, марки, дизайн, бази данни, домейн, ноу-хау и други подобни, независимо дали са регистрирани или не, които са свързани с уеб сайта carexpert.bg, са собственост на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД или на негови доставчици, използвани с тяхното изрично съгласие.

2. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД.

3. Достъпът до услугите в уеб сайта carexpert.bg не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

4. Потребителят е длъжен да се въздържа от публикуване на  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуална собственост.

5. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, се носи от лицето, което ги публикува. 

6. Публикувайки определено съдържание в  уеб сайта carexpert.bg Потребителят запазва правата си  върху съдържанието, като предоставя на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД неотменимо, неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, включително за възпроизвеждане, разпространение и създаване на производни произведения  във връзка с достъпа и предоставянето на Услугите на уеб сайта.  

IX. Други разпоредби

1. Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове („орган за АРС“), в чийто обхват на дейност попадат услугите на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД по смисъла на чл.181н, ал. 4 от ЗЗП са Помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите.

2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети от Управителите на „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД на ………………………………….