ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

1. Известно ми е, че „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД (Дружеството) е администратор на лични данни и запознат съм с Политиката за поверителност на администратора, публикувана на уеб страницата – www.carexpert.bg.

2. Потвърждавам, че доброволно предоставям на Дружеството данните за моята електронна поща и изразявам съгласие те да бъдат обработвани от администратора за целите на директния маркетинг (за изпращане на информация за промоции, оферти, анкетни проучвания и други търговски съобщения) до изрично оттегляне на съгласието ми за този тип обработка, изразено чрез натискане на активен бутон, инкорпориран в получаваните имейли.

3. Декларирам, че предоставените от мен данни са пълни, точни и актуални.

4. Запознат/а съм с правото си да оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни частично или изцяло по всяко време, както и за упражняване на „правото да бъда забравен“, които заедно с другите ми права за информация, за достъп до лични данни, правото на възражение и защита като субект на данни, мога да упражня с писмено заявление до Дружеството, което може да бъде подадено на следния имейл адрес: info@carexpert.bg, включително по традиционна поща или чрез формата за контакт, достъпна на уеб страницата на Дружеството.

Известно ми е, че настоящата декларация съставлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и изявленията в нея, потвърдени с въвеждане на парола за достъп от персонален акаунт при „ХЕПИ ЕНД ЕСКОРТ“ ООД, имаща действие на саморъчен подпис в отношенията ми с Дружеството, ще имат обвързващо действие спрямо мен.